ROZBOR PÍSMA, GRAFOLOGICKÉ POSUDKY, TEST KRESBY STROMU A POSTAV
Hledat
Vytvořte si webové stránky

 

Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život.

Jan Werich

 

Nevědomí je příroda a příroda nikdy nelže.

C. G. Jung

Projekt NetStranky.cz doporučuje

 
Navigace: grafologie > O grafologii

O grafologii

 

Grafologie je jednou z projektivních psychodiagnostických metod, umožňujících psychologický výklad osobnosti. Řadíme ji do skupiny projektivních metod, kam patří například také test kresby stromu, test kresby postav, dětské kresby a další. Na rozdíl od testů, které jsou zaměřeny na diagnostikování úzce vymezené složky osobnosti, umožňuje popsat relativně celou osobnost člověka.

V grafologii si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka.

Písmo je jedním ze základních kamenů civilizace. Jednotlivé podoby psacích předloh vždy odrážejí kulturu a způsob života dané společnosti, ve které vznikly.

Rukopis = mozkopis - v písmu se projevuje i naše podvědomí

 

Z písma zjišťujeme:

 • pisatelovu vitalitu, dynamičnost, temperament, 
 • schopnost adaptovat se na nové podmínky, schopnost přizpůsobení se,
 • vůli, sebepojetí,
 • způsob myšlení a racionalitu, schopnost intuice,
 • emoční a sociální inteligenci,
 • odolnost vůči stresu a zátěži,
 • jak hospodaří se svými silami, kolik má energie
 • jak prožívá sám sebe; jeho vztahy s okolím,
 • sklon k extraverzi či introverzi,
 • zda má tendence zaujímat spíš dominantní nebo submisivní postoje, jak působí na okolí,
 • jeho organizační a řídící schopnosti,
 • schopnost empatie, schopnost tvořivosti,
 • příčiny případných konfliktů, obtíží apod.

Písmo umožňuje objasnit základní nerovnováhu v osobnosti pisatele, do jaké míry je zralá a vyrovnaná osobnost.

 

Možnosti využítí grafologického rozboru:

1. v osobním poradenství přispívá k prohloubení sebepoznání, k pochopení sebe sama. Může poskynout nový pohled na problémy nebo dát nový podnět k dalšímu směřování v život.

2. v partnerském poradenství může rozbor rukopisu dvou partnerů napomoci, aby si lépe uvědomili, které z jejich osobnostních rysů mohou být zdrojem obtíží a nesrovnalostí ve vztahu.

3. v personalistice ho lze využít při výběru pracovníka na určitou funkci. Grafologický posudek pak bývá jednou ze součástí výběrového řízení. Výhodou proti jiným testům je stresová nenáročnost pro pisatele. Zadavatelem je zaměstnavatel, proto je potřeba souhlas uchazeče s vyhotovením grafologického rozboru. Ve výsledném posudku je využíván tzv. filtr informací, což znamená, že grafolog uvádí pouze charakteristiky týkající se dané pracovní funkce.

4. v pedagogicko-psychologickém poradenství, například při volbě povolání, při poruchách chování a výchovných problémech.

5. v kriminalistice se grafologie využívá k ověření shodnosti pisatele, podpisů apod.

 

Co grafologie nedokáže:

 • věštit - grafolog neodhaluje budoucí události, nepředvídá, co se komu konkrétně přihodí. Na základě vypracovaného psychologického profilu však může dedukovat, jakým způsobem se pisatel zachová např. v kritické situaci apod.
 • předmětem grafologie není diagnóza fyzických onemocnění
 • inteligence - rozbor písma není inteligenční test. Chápeme-li inteligenci jako "schopnost řešit úkoly či problémy", můžeme podat informace o míře racionality, typu myšlení, jeho rychlosti, přesnosti apod.
 • analýzou písma se ani neodhalí vysoce specifické schopnosti. Ale v rámci rozboru se grafolog vyjadřuje k mnoha osobnostním vlastnostem, jež v souhrnu odhalují předpoklady pro výkon určité činnosti. Nelze tedy s jistotou určit např. matematické nadání, ale lze zjistit vysokou míru racionality, kombinační schopnosti, schopnost se soustředit, vytrvalost atd., tedy obecné předpoklady pro vědeckou činnost.
 • věk - v rukopise se odráží především psychické stáří pisatele. Fyzický věk se pouze odhaduje a někdy se liší od mentálního.
 • pohlaví - stejně jako u věku se dá pohlaví jen usuzovat.

Jako každá poznávací metoda, má i grafologie svá omezení.

 

Něco z historie:

Původ slova grafologie, je odvozen z řeckého grapho - psaní a logos - slovo, přeneseně věda. Grafologie je jiný obor než písmoznalectví, které má za cíl identifikaci pisatele (grafologie odkazuje na jeho povahové rysy), použití grafologie ve smyslu písmoznalectví je tedy hrubě nesprávné.
Grafologie vychází z předpokladu souvislostí mezi výrazem (tváře, těla) živého organismu a jeho duševním hnutím, které umíme do určité míry "číst", protože správné "čtení" výrazů ostatních jedinců mohlo být rozhodujícím evolučním faktorem v rozvinutějším sociálním prostředí, umožňovalo například odhadovat možné reakce protivníka podle jeho gestikulace nebo tělesného postoje.
Psycholog a průkopník grafologie Ludwig Klages řekl: "Každý vyjadřující tělesný pohyb uskutečňuje co do síly, trvání a směrového tvaru obraz duševního hnutí." Grafologie tedy vychází z předpokladu, že písmo, jakožto tělesný projev, musí zákonitě zrcadlit duševní stav jednotlivce, včetně jeho dlouhodobých charakteristik a sklonů, které nazýváme slovy temperament, osobnost nebo charakter.
Grafologie také vychází z myšlenky, že učení se psaní podle školské předlohy je součástí procesu socializace. Ačkoliv se všichni (v daném státě nebo kulturním regionu) učíme psát podle stejné předlohy, postupem času si osvojíme svůj nezaměnitelný rukopis, který se více či méně od školské předlohy vzdaluje.
V roce1875 položil základní kámen k systému vědeckého rozboru písma a zároveň „francouzské grafologické škole" duchovní Jean Hippolit Michon: „Systéme de Graphologie".
Roku 1897 berlínský znalec písma Wilhelm Langenbruch, mnichovský básník, sochař a grafolog Hans H. Busse, psychiatr Georg Meyer (dílo: „Vědecké základy grafologie") a filosof Ludwig Klages založili Německou grafologickou společnost.
Profesor fyziologie Wilhelm Preyer knihou „Psychologie písma" postavil základ „německé grafologické škole".
Další významné mezinárodní osobnosti zabývající se rozpoznáváním lidské povahy
podle písma: Aristotelés, Goethe, Max Pulver, Roda Wieserová a další.
Významní čeští grafologové: Robert Saudek, Vilém Schönfeld, Julie Flanderková, Libor Richter.

 
© www.rozborpisma.com - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum